Gümrük Veritabanı Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Hizmet sözleşmesi
 • Vekaletname,(Noterden)
 • İmza Sirküleri,(Noterden)
 • Ticaret Sicil Gazetesi İlanı,(Ticaret Odası veya Baglı olunan odalar)
 • Faaliyet Belgesi , (Ticaret Odası)
 • Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı, (Vergi Dairesi)
 • Firma Yetkilisin Nüfus Cüzdan Sureti(Fotokopi Olabilir)
 • Firma Kaşesi
 • Firma Antetli kağıdı

Tüm belgeler Orijinal yada Noter tasdikli 2 nüsha olarak düzenlenecektir.

                                                           

                       HİZMET SÖZLEŞMESİ 


Bu sözleşme (“Sözleşme”); …………………………………………. , (bundan sonra “………….” olarak anılacaktır) ile;SRL Gümrük Müşavirliği Ticaret Limited Şirketi -Sarayardı Cad.No:15 K:1 D:3Acıbadem- KADIKÖY/İSTANBUL adresinde mukim, (bundan sonra “Müşavir” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir.
(Sözleşme’ nin her iki tarafı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

 Gümrük Müşaviri,

Gümrükçü,
1. TANIMLAR
Mevzuat : 4458 sayılı Gümrük Kanunu, ithalat, ihracat ve gümrük ile ilgili her türlü mevzuat anlamındadır.
…………. Malları : …………. hesabına ithal ve ihraç edilen her türlü mallar anlamındadır.
Sözleşme : Bu Sözleşme ile birlikte Sözleşme’ ye ek olan ve Sözleşme ile bütünlük arz eden diğer tüm belgeler anlamındadır.

 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU
  Müşavir, …………. Mallarının ithali ve ihracı ile ilgili olarak gümrükte giriş, çıkış, aktarma, transit işlemlerini ve diğer bütün gümrük işlemlerini Mevzuat’ a uygun olarak …………. Hesabına yapacaktır.
 2. MÜŞAVİR’İN SORUMLULUKLARI
  3.1 Müşavir, …………. Hesabına yapacağı her türlü gümrük işlemini Mevzuat çerçevesinde yapmakla sorumludur. Müşavir’ in sorumlulukları, bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki hususları içermektedir:
  3.1.1 Müşavir,
  (i) ithalatta, …………. Mallarının yurt dışından gümrüğe gelmesi anından, ………….’ in belirlediği yere kadar sevk edilmesine kadar,
  (ii) ihracatta, …………. Mallarının ………….’ in belirlediği yerden sevk edilmesi anından, yurt dışı edilmesine kadar; yapılması gereken tüm gümrük işlemlerinden sorumludur.
  3.1.2 Müşavir, her türlü gümrük beyan ve işlemini, söz konusu işlemler için gereken tüm belgeler eksiksiz olarak Müşavir’ e ulaştıktan itibaren en geç bir gün içerisinde tamamlamakla yükümlüdür. Ancak mevzuatın gerektirdiği tahlil, tetkik ve diğer kuruluşlardan müsaade alınması ve eşyanın tahliyesi gibi işlemler bu süre hesabına katılmaz.
  3.1.3 Müşavir tarafından yürütülmekte olan gümrük işlemleri ile ilgili olarak gümrük idaresinin herhangi bir eylem veya kararına karşı, ………….’ in menfaati nedeniyle, herhangi bir itirazda bulunulması gerekiyorsa ve Mevzuat uyarınca Müşavir’ in itirazda bulunması mümkün ise, Müşavir Mevzuat’ da belirlenen süre içerisinde derhal bu itirazı yapacaktır. İtirazın …………. tarafından yapılması gerekiyor ise, Müşavir durumdan ………….’ i derhal yazılı olarak haberdar edecektir. Müşavir’ in gerekli itirazları yapmaması veya ………….’ i süresinde haberdar etmemesi nedeniyle ………….’ in uğrayacağı, gecikme zammı dahil her türlü zarardan Müşavir sorumludur.
  3.1.4 Müşavir, …………. hesabına yapılacak ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili olarak gümrük vergilerini ve diğer resmi ödemeleri hesaplayacak ve …………. talep ederek ödeyecektir. Yanlış hesaplamalardan dolayı Müşavir sorumlu olacaktır. Müşavir tarafından ………….’ den talep edilen ödemelerin gecikmesinden kaynaklanan süreler
  3.1.2′de bahsedilen süre hesabına katılmaz.
  3.1.5 Müşavir geçici olarak ithal edilen …………. Mallarının yurttan çıkış sürelerini takip etmekle yükümlüdür. Müşavir geçici olarak ithal edilmiş ve yurt dışı edilmemiş …………. Mallarının yurt dışı edilme süreleri sona ermeden ………….’ e durumu yazılı olarak bildirecektir. Müşavir’ in bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, geçici olarak ithal edilmiş ve süresi içerisinde yurt dışı edilmemiş …………. Malları nedeniyle ………….’ in kanunen ödemek zorunda kaldığı ceza miktarını tüm gecikme faizleri ile birlikte ve teminatın nakde çevrilmesi nedeniyle veya başkaca ………….’ in uğrayacağı her türlü zararı, Müşavir ………….’ in talebi üzerine derhal ………….’ e ödeyecektir.
  3.1.6 Müşavir geçici ithal edilen …………. Malları dahil ve diğer ihraç edileceği beyan edilen …………. Mallarının tamamının ihraç ile ilgili gümrük işlemlerini yerine getirmekten sorumludur.
  3.1.7 Müşavir …………. Mallarının ithal edileceği GTİP (“Gümrük İstatistik Tarife Pozisyonu”) numarasını tespit etmekle yükümlüdür. Müşavirin bu yükümlülüğünü yerine getirmesi için …………. eşya ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz ve doğru olarak Müşavir’ e sunacak ve Müşavir’ in gerek görmesi halinde eşya üzerinde inceleme yapmasını sağlayacaktır. Yanlış veya yanıltıcı bilgi veya belge sunulmasından kaynaklanan hatalardan Müşavir sorumlu değildir. Türk hukuku, yabancı bir gümrük hukukundaki uygulamayı tatbik ediyor ise, …………. Müşavir’ i GTİP’ in doğruluğundan dolayı sorumlu tutamayacaktır.
  3.1.8 …………., gümrükleme işlemine konu eşyanın kıymetini ve eşyanın kıymetini etkileyecek unsurları Müşavire doğru ve eksiksiz olarak bildirecektir. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi ve belgelerden kaynaklanacak hatalardan Müşavir sorumlu değildir.
  3.1.9 Müşavir, …………. Mallarının ithalat veya ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli gümrük beyannameleri ve ilgili diğer belgeleri hazırlayacaktır. Müşavir, gümrük beyannamelerini …………. tarafından verilen belge ve bilgilere itibar ederek dolduracaktır. Bilgi ve belgelerin eşya veya yürütülen işlemin gerçekte uygulanan teslim veya ödeme şekilleri ile tutarsızlığından kaynaklanan hatalardan Müşavir sorumlu değildir. Müşavir’ in, …………. tarafından kendisine verilen doğru belgelere rağmen, gümrük işlemleri sırasında …………. Mallarının cins, nevi, nitelik, kıymet, miktar, ağırlık, menşei dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü konuda …………. tarafından temin edilen belge veya bilgi ile uyumsuzluk yaratacak şekilde yanlış beyanda bulunması veya başkaca herhangi bir hatası nedeniyle …………. herhangi bir zarara uğrar veya kanunen herhangi bir ödemede bulunmak zorunda kalırsa, Müşavir ………….’ in uğrayacağı her türlü zararı ve/veya kanunen ödemek zorunda kaldığı cezalar dahil tüm meblağı derhal ………….’ e ödeyecektir.
  3.1.10 Müşavir, ………….’ in herhangi bir sebeple gümrük mercilerine verdiği banka teminat mektuplarının takip ve incelenmesinden sorumludur. Müşavir, ………….’ e ait banka teminat mektubu meblağlarının doğru olarak hesaplanması, mektupların zamanında gümrüğe verilmesi ve gümrükten zamanında geri alınması işlemlerini takip edecektir. Müşavir, ………….’ in talebi doğrultusunda, gümrük nezdindeki ………….’ e ait banka teminat mektuplarının listesini ibraz edecektir.
  3.1.11 Müşavir, Gümrük Mevzuatında bir değişiklik olmadığı sürece AT ve EFTA ülkelerinden yapılacak ithalatta “serbest dolaşım belgesi” kullanacaktır. Müşavir, bu belge bulunmadığı taktirde, yapılacak ithalat için ………….’ in onayını alacaktır.
  3.1.12 Müşavir, her gümrük işlemi ile ilgili olarak kayıtları, yazılı veya
  elektronik ortamda geri dönüşümlü bir sistemde muhafaza etmek suretiyle tutacaktır.
  3.1.13 Müşavir, ………….’ in gümrük işlemlerinin yerine getirilmesi için yasal
  gerekler ve gümrük işlemleri usulü hakkında detaylı bilgisi olan yeterli ve yetkin eleman temin edecektir.
  3.1.14 Müşavir, şirketinin ve şirket çalışanlarının …………. İmajını zedeleyen davranışlarından sorumludur.
  3.1.15 Müşavir çalıştırdığı ve bu Sözleşme konusu işin yapılması için hizmetinden yararlandığı tüm personel ve şahısların sigorta primlerini düzenli olarak ödemek, işçi sağlığını koruyacak ve iş güvenliği hükümlerine riayeti sağlayacak önlemleri almak ve uygulamakla yükümlüdür.
  3.1.16 Müşavir, herhangi bir idari soruşturmadan sözlü olarak haberdar
  olur veya yazılı olarak tebellüğ ederse, bu durumu derhal ………….’ in dikkatine getirecektir. Aynı şekilde …………. konuyla ilgili bilgi ve tebligatları Müşavire derhal bildirecektir.
  3.1.17 Müşavir yukarıda sayılanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Sözleşme amacının gerçekleştirilmesi için gerekli tüm işlemleri ve ………….’ in Mevzuat gereklerine uyması ve ………….’ in Mevzuat uyarınca herhangi bir cezaya uğramaması için yapılması zorunlu tüm işlemleri yerine getirmekle yükümlüdür. Müşavir’ in bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya Mevzuat’ a aykırı bir işlemini nedeniyle ………….’ in herhangi bir zarara uğraması veya kanunen bir ödeme yapması halinde, Müşavir ………….’ in zararını ve/veya ödemiş olduğu tüm meblağı derhal ………….’ e ödeyecektir. Müşavir, bu Sözleşme’ ye aykırı davranışlarından dolayı ………….’ in herhangi bir zarara uğraması halinde, bu zararın, …………. tarafından Müşavir’ e yapılan ödemelerden defaten mahsup edileceğini gayrikabili rücu kabul etmektedir.
  3.2 Müşavir yukarıda belirtilen sorumluluklarını yerine getirirken aşağıdaki hususlara uyacaktır:
  3.2.1 Müşavir, ………….’ in istediği zamanlarda Müşavir’ in faaliyet konusu ile ilgili bilgiyi ………….’ e verecektir. Bu bilgi sınırlayıcı olmaksızın giriş işlemleri, Mevzuat’ takı değişiklikler, tebliğler veya ………….’ in ithalat ve ihracat faaliyeti ile ilgili diğer her türlü aktiviteyi kapsamaktadır.
  3.2.2 Müşavir, temsilcilerinin ve ………….’ in bu Sözleşmede sayılan yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında veya bununla ilgili olarak, Türkiye’de hiçbir gümrük görevlisine veya resmi daire görevlisine, bu kişilerin yasal görevlerini yerine getirirken yapacakları bir işlem veya alacakları kararı veya yapmaları gereken işlemi yapmamaları konusunda etkilemek veya yasal görevlerini ihlal etmek suretiyle herhangi bir işlem yapmak veya yapmaktan alıkoymak amacıyla herhangi bir surette para, hediye veya değere haiz bir şey vermediklerine veya vermeyi teklif etmediklerine, veya vermeyeceklerine veya vermeyi teklif etmeyeceklerine ilişkin politikasını anlamalarını, bu politikaya uymalarını ve uygulamalarını temin edecektir. Yukarıdaki amaçlara ulaşmak için herhangi bir üçüncü şahsa dolaylı olarak para, hediye veya değere haiz bir şey vermek veya vermeyi teklif etmek de yasaya aykırıdır.
 3. ÖDEME
  4.1 Müşavir, tamamladığı her bir gümrükleme işleminden sonra ilgili belgeler ile beraber ………….’ e bir hizmet faturası gönderecektir. …………., ayın 20. Gününe kadar kesilen faturaları, fatura tarihini takip eden ayın ikinci günü ödeyecektir. Ayın 20. Gününden sonra kesilen faturalar, fatura tarihini takip eden ikinci ayın ikinci günü ödenecektir
  4.2 İşbu Sözleşmede’ ki yabancı para birimleri, gümrük beyannameleri tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir.
 4. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ
  6.1 Sözleşme’ nin süresi …………………………….. tarihine kadardır.
  6.2 Sözleşme bitim tarihinden bir ay öncesine kadar Taraflarca herhangi bir yazılı ihbarda bulunulmaması halinde bu Sözleşme 1 (bir) yıl süre ile yenilenmiş olacaktır.
 5. SÖZLEŞME’NİN SONA ERMESİ
  6.1 Taraflar 1 (bir) ay önceden yazılı ihbarda bulunmak kaydıyla, işbu Sözleşme’ yi her zaman fesh edebilir.
  6.2 Bu Sözleşme taraflardan birinin borçlarını hiç veya gereği gibi yerine
  getirmemesi nedeniyle fesih edilirse, Sözleşme’ ye aykırı davranarak feshe neden olan taraf diğer tarafın bundan doğan tüm zarar ve ziyanını tazmin ile yükümlüdür.
  7.3 Bu Sözleşme’ nin feshi veya sona ermesi halinde, Müşavir gümrük mercilerinde yapılmış veya yapılmakta olan ………….’ in ithalat ve ihracat işlemeleri ile ilgili tüm kayıt ve resmi belgelerin asıllarını derhal ………….’ e verecektir.
 6. GENEL HÜKÜMLER
  7.1 Temlik

Müşavir, ………….’ in yazılı muvafakati olmaksızın, Sözleşme’ de taahhüt edilen işlerin yürütülmesini veya bu Sözleşme’ den kaynaklanan hiçbir hak ve yükümlülüğünü doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen hiç bir surette üçüncü bir kişiye devredemez, temlik edemez.
7.2 Sözleşme değişikliği
İşbu Sözleşme’ nin her türlü tadili, ilave yapılması Tarafların yazılı mutabakatı ile mümkündür.
7.3 Tebligat
Tarafların kanuni tebligat adresleri işbu Sözleşme’ de belirtilen adresleridir. Bu adreslerdeki değişikliğin, değişiklik tarihinden itibaren yedi gün içinde diğer tarafa noter marifetiyle veya iadeli-taahhütlü bir mektupla veya telgrafla bildirilmesi zorunludur. Aksi taktirde, bir tarafın Sözleşme’ deki adresine yapılacak bildirimler geçerli olarak kabul edilecektir. Bu halde, muhatap taraf, bu suretle yapılan bildirimin geçersizliğini hiçbir şekilde öne süremeyecektir.
7.4 Adem-i ifa
Taraflardan herhangi birinin, bu Sözleşme’ den doğan hak ve yetkilerini
kullanmaması veya geç kullanması diğer hak ve yetkilerinden feragat anlamına gelmez. Herhangi bir hakkın kullanılmaması bu hak ve yetkilerin devamlı olarak ileride de kullanılmayacağı anlamına gelmez.
7.5 Gizlilik
Müşavir, buradaki yükümlülüklerini yerine getirirken veya yükümlülüklerine ilişkin olarak ………….’ e ait edindiği her türlü bilgi ve dokümanı doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü şahıslara vermeyeceğini ve açıklamayacağını ve tüm bilgi ve belgeleri ticari sır olarak saklayacağını taahhüt eder. Bu yükümlülük Sözleşme sona erdikten sonra da geçerli olacaktır.
7.6 Başkalarının Eylemlerinden Dolayı Sorumluluk
Müşavir, bu Sözleşme’ nin uygulanması sırasında hizmetlerinden yararlandığı kişilerin, işçilerinin, temsilcilerinin ihmal ve eylemlerinden bu ihmal ve eylemler kendisine ait gibi sorumlu olacaktır.
7.7 Tek sözleşme
Müşavir’ in burada belirlenen yükümlülükleri ile ilgili olarak bu Sözleşme Taraflar arasında akdedilmiş tek sözleşmedir ve evvelce yürürlüğe girmiş olan bütün sözleşmeleri iptal eder ve yürürlükten kaldırır.
7.8 İhtilafların çözümü
İşbu Sözleşme’ den doğabilecek veya Sözleşme ile bağlantılı olabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.